Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefana Pawła Gintowta

Podstawowe informacje o kancelarii, zasięgu działaniaa
także wzory wniosków egzekucyjnych

Licytacje

ruchomości

18-06-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-06-2013r. o godz. 12:00  pod adresem: 99-300 Kutno, Gołębiew Nowy 4,  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
________________________________________________________________________________________________________________________
1.    samochód ciężarowy VW T4 6-osobowy z powierzchnią
    ładowną (plandeka)     1 [szt.]     11 000,00  **)    8 250,00
    pomarańczowy nr rej. EKU2C06 rok prod. 1998
2.    samochód ciężarowy HYUNDAI H-100 TRUCK kolor biały,
    nr rej. EKU31SV     1 [szt.]     7 500,00  **)    5 625,00
3.    przyczepa 2-osiowa, aluminiowa, bez plandeki,
    nr rej. EKU 35YY     1 [szt.]     5 000,00  **)    3 750,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika lub bezpośrednio przed licytacją, bądź też uiszczona  na konto  komornika:PKO BP SA XVI O/Warszawa 54 10201169 2040 0000 2007 0013.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Nr sprawy KM 700/13